Không có thông tin hoạt động gần đây của Nam Nguyễn.